• Regulamin

DEFINICJE

Sprzedawca - MMJ DAriusz Kozera z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/87, 02-797 Warszawa, wpisany do CEIDG (organ rejestrowy - Minister Gospodarki), NIP: 5212910761, REGON: 140761986, email: sklep@alepiekno.pl

Sklep internetowy - sklep internetowy ALEPIEKNO.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.alepiekno.pl
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie internetowym.
Konsument - osoba w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.
Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 ze zm.).
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szczegółowe zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz składania zamówień w ramach prowadzonej sprzedaży wysyłkowej towarów przez sieć Internet określa niniejszy regulamin (dalej: Regulamin).
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by opisy towarów dostępnych w Sklepie internetowym były szczegółowe i możliwie najlepiej charakteryzowały dany przedmiot. W razie wątpliwości Klient jest proszony każdorazowo o kontakt z Działem Handlowym Sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca w przypadku Klientów niebędących Konsumentami zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmian wprowadzanych przez producentów w katalogach sprzedażowych w szczególności związanych ze specyfikacją oraz wyglądem towaru, a także aktualizacją przez producenta zdjęć towarów i składu.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wyrządzone na mieniu, zdrowiu i osobie w przypadku gdy Klient użytkuje towar niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi sporządzoną przez producenta lub dystrybutora. Powyższe ma także zastosowanie w przypadku dokonania przez Klienta wadliwego montażu zakupionego towaru.

§2 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny towaru podane w Sklepie internetowym są wyrażone w PLN oraz są cenami brutto.
 2. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep internetowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest operator Przelewy24.pl
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski    
 • płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia     
 • przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep internetowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatność

§3 WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY I JEJ REALIZACJA

 1. Klient przed złożeniem zamówienia każdorazowo zapoznaje się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem www.alepiekno.pl, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Jeżeli kupującym jest Konsument, to Sprzedawca każdorazowo przed zawarciem umowy uzyskuje od Konsumenta akceptację postanowień Regulaminu w formie e-mail lub poprzez zatwierdzenie przez Konsumenta pola "akceptuję Regulamin".
 2. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed złożeniem zamówienia. Powyższe ma zastosowanie także przypadku zawarcia umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia w formie telefonicznej przez Klienta niebędącego Konsumentem. Złożenie zamówienia w formie, o której mowa w pkt. 5, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę Sklepu internetowego 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Zamówienia składane przez Klientów są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.
 5. Klient ma możliwość złożenia zamówienia: a. telefonicznie, b. poprzez koszyk zamówień Sklepu internetowego , c. drogą e-mailową, d. przez formularz kontaktowy. Zamówienia, o których mowa w lit. b-d powyżej, mogą być składane pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0;
  b. włączona obsługa Java Script, włączona obsługa plików Cookies;
  c. aktywny adres e-mail.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
 7. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu internetowego zamówienie, składa ofertę zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, której przedmiotem są towary dostępne w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem uznana jest za zawartą w przypadku potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedawcę.
 8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on potwierdzenie wysłane drogą e-mailową lub poprzez sms. Klient jest każdorazowo informowany o zmianie statusu złożonego zamówienia na wskazany przez niego adres e-mail lub nr telefonu.
 9. Czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych. W przypadku dłuższego terminu realizacji, Klient jest o tym fakcie informowany. Na termin realizacji zamówienia składa się: czas skompletowania zamówienia oraz czas dostarczenia przez firmę kurierską lub przewozową.
 10. Konsument zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki zawierającej zamówiony towar. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru Konsument proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki (ze szczególnym uwzględnieniem ilości i rodzaju zabezpieczeń, a także naklejek ostrzegawczych na przesyłce oraz okoliczności powstania szkody) i podpisanie go jednocześnie przez pracownika firmy kurierskiej lub przewozowej i odbiorcę przesyłki. W przypadku, o którym mowa powyżej, Konsument informuje Sklep internetowy o zaistniałym fakcie drogą e-mailową lub telefonicznie.
 11. Klient niebędący Konsumentem jest bezwzględnie zobowiązany do zbadania stanu przesyłki i zamówionego towaru w obecności kuriera lub pracownika firmy przewozowej. Jeśli przesyłka lub zamówiony towar nosi ślady uszkodzenia, Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do spisania w obecności kuriera lub pracownika firmy przewozowej protokółu szkody określającego stan przesyłki lub towaru (ze szczególnym uwzględnieniem ilości i rodzaju zabezpieczeń, a także naklejek ostrzegawczych na przesyłce oraz okoliczności powstania szkody) i podpisania go jednocześnie przez pracownika firmy kurierskiej lub przewozowej i odbiorcę przesyłki. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany poinformować Sklep internetowy o zaistniałym fakcie drogą e-mailową w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia szkody i spisania protokołu określającego stan przesyłki oraz towaru, a także do przesłania skanu lub zdjęcia protokołu, o którym mowa powyżej, na adres e-mail: reklamacje@gastroprofit.pl. W sytuacji gdy Klient niebędący Konsumentem odbierze przesyłkę i nie sprawdzi stanu zamówionego towaru, o czym mowa powyżej, wówczas na Klienta niebędącego Konsumentem przechodzi ryzyko związane z ewentualnymi uszkodzeniami, które nie zostały stwierdzone w momencie dokonywania odbioru w obecności kuriera.
 12. W przypadku, gdy uszkodzenie zamówionego towaru lub przesyłki nie zostało wykryte niezwłocznie w obecności kuriera lub pracownika firmy przewozowej, Klient niebędący Konsumentem jest bezwzględnie zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki do spisania protokołu szkody określającego stan przesyłki lub towaru (ze szczególnym uwzględnieniem ilości i rodzaju zabezpieczeń, a także naklejek ostrzegawczych na przesyłce oraz okoliczności powstania szkody) i podpisania go jednocześnie przez pracownika firmy kurierskiej lub przewozowej i odbiorcę przesyłki. Klient niebędący Konsumentem zgłasza udokumentowaną szkodę właściwej firmie kurierskiej lub przewozowej. W związku z powyższym to Klient niebędący Konsumentem dochodzi wszelkich roszczeń od firmy przewozowej lub kurierskiej, w przypadku gdy nie zbadał stanu przesyłki i zamówionego towaru w chwili dostarczenia go przez kuriera lub firmę przewozową.
 13. Klient bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sklepem internetowym nie może domagać się realizacji usług dodatkowych związanych z doręczeniem przesyłki, takich jak telefoniczne awizowanie dostawy, wniesienie towarów o wadze przekraczającej 31,5 kg, dostawy w określonym przedziale godzinowym. W przypadku potwierdzenia przez Sklep internetowy dostępności powyższych usług oraz opłacenia ich przez Klienta, mogą być one uwzględnione podczas realizacji zamówienia.

§4 PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora . Podstawą do wykonywania przez Klienta uprawnień z tytułu gwarancji jest numer dokumentu zakupu (faktura VAT lub paragon) wystawionego przez Sprzedawcę. Towary oferowane w ramach prowadzonej przez Sklep internetowy sprzedaży wysyłkowej są objęte 12miesięcznym okresem ochrony.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad fizycznych i prawnych. W przypadku Klienta, będącego Konsumentem, uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje w terminie 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.
 3. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 4. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Konsument może żądać usunięcia wady towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 5. Klient będący Konsumentem i wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą, powinien odesłać towar na własny koszt i ryzyko na adres wskazany przez Sprzedawcę, przy czym Konsument według własnego uznania wybiera podmiot świadcząc usługi kurierskie, pocztowe bądź przewozowe. Do odsyłanego towaru Klient będący Konsumentem powinien dołączyć dowód zakupu. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę zwraca on rzeczywisty (udokumentowany) koszt wysyłki poniesiony przez Konsumenta, o którym mowa powyżej, z zastrzeżeniem że wysokość zwracanej Konsumentowi kwoty pokrywającej koszt wysyłki, będzie nie wyższa niż maksymalny koszt/cena/należność za wysyłkę danego towaru zgodnie z najtańszą opcją według cennika Poczty Polskiej z dnia wysyłki towaru. Zwrot jest dokonywany na rachunek bankowy Konsumenta.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni, od daty otrzymania reklamacji w prawidłowej postaci, ustosunkuje się do niej i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.


§5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 2. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
 • a. gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • b. gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • c. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • d. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • e. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • f. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • g. gdy przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • h. gdy Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • i. gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • j. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • k. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • l. świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • m. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 1. 3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Zwrot należności za towar i kosztu dostarczenia przedmiotu do Konsumenta zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę dla danego towaru, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

6. Koszt odesłania towaru do Sklepu internetowego ponosi Konsument, chyba że zostało to uzgodnione inaczej ze Sprzedawcą.

7. Nieodebranie zamówionego towaru przez Klienta będącego Konsumentem nie jest traktowane jako skuteczne odstąpienie od umowy. W takim przypadku Klient będący Konsumentem powinien odstąpić od umowy sprzedaży, w sposób o którym mowa pkt. 1.

8. W przypadku nieodebrania towaru Klient będący Konsumentem ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy oraz jest zobowiązany do dokonania względem Sprzedawcy kompensaty zgodnie z art. 498 § 1 Kodeksu Cywilnego, jednakże do wartości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru oraz pokrycia kosztu magazynowania towaru według cennika wskazanego na stronie Sklepu do czasu jego odebrania i opłacenia należnej opłaty za towar. W razie nieodebrania przez Konsumenta towaru przechowywanego w magazynie, pierwsze wezwanie do zapłaty kosztów, o których mowa powyżej, zostanie wysłane po upływie 14 dni magazynowania towaru. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku nieodebrania bądź odmowy odebrania przez Konsumenta przesyłki wysłanej za pobraniem.

9. W przypadku nieodebrania bądź odmowy odebrania przez Konsumenta towaru wysłanego za pobraniem, Konsument ponosi całkowity koszt wysłania towaru do niego oraz jego odesłania do Sprzedawcy. Dodatkowo w sytuacji, gdy przesyłka za pobraniem będzie magazynowana, Konsument zobowiązany jest także do pokrycia kosztu magazynowania towaru zgodnie z cennikiem wskazanym na stronie Sklepu https://gastroprofit.pl/news/n/177/Serwis-i-uslugi.

10. Klient niebędący Konsumentem nie może anulować złożonego zamówienia, a także dokonać odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży. Powyższe nie dotyczy przesłanek odwołania oferty między przedsiębiorcami wskazanych w art. 662 (2) § 1 Kodeksu Cywilnego.


§6 DANE OSOBOWE

 1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta (imię, nazwisko/ nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres mailowy) jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie internetowym.
 4. Klienci Sklepu internetowego mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.


§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy w przypadku Konsumenta będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument w celu pozasądowego rozwiązania sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z Platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy w przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Klienta, które nabył przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018 roku do odwołania.